“Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” Olmayan Yoğun Bakım Ünitesi Kalmayacak

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 nedeniyle dünya çapında normalden çok daha fazla hasta yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymaktadır. Yaşamla ölüm arasındaki kritik süreçte hastaların yaşamsal fonksiyonlarının özellikle solunum ve dolaşım durumlarının yakinen takip edilmesi önemlidir. Yoğun bakım ünitelerinde hastaların nefes alması ve diğer temel fonksiyonlarını yürütmesine yardımcı olan ve vücuda ilaç pompalayan gelişmiş makineler aracılığıyla yaşam savaşı verilmektedir.

Tedavide yaşam kalitesinin artırılması, sağlık finansman yükünün dengelenmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde kesintisiz olarak yürütülebilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığımız tarafından birçok yenilikçi proje hayata geçirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; sağlık hizmetinin en kritik noktada sunulduğu yoğun bakım ünitelerinde dijitalleşme seviyesinin artırılması, geliştirilen karar destek algoritmaları sayesinde hastalara sunulan tıbbi destek süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca vital bulguları da içeren tıbbi cihaz (vantilatör, hastabaşı monitör, kan gazı cihazı, infüzyon pompa seti v.b) verilerinin otomatik alınabilmesi, hastanelerde çalışan tüm Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi yazılımları ile birlikte çalışabilirlik esasları kapsamında tüm verilerin birlikte işlenerek kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi ve yorumlanabilmesi, merkezi olarak yoğun bakım verilerinin izlenebilmesine yönelik bir yapının kurulması ve ülkemizin her noktasındaki hastanelerde hekimlerin birbiri arasında telekonsültasyon altyapısının oluşturulması planlanmaktadır.

Belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” yazılımlarının ülke genelinde yoğun bakım ünitesi bulunan kamu, özel, üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık tesislerinde kurulmasını ve özellikle 3. basamak yoğun bakım ünitelerinde zorunlu olarak kullanılması gerektiğini kararını alıp tüm ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmuştur.

AKGÜN iVital Yoğun Bakım Otomasyon Sistemi

Yerli ve milli üretim ve Ar- Ge çalışmaları yapan AKGÜN, sağlık sektörünün öncüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın desteğiyle geliştirerek 2017 yılında hizmete sunduğumuz yüksek Ar-Ge ve bilimsel nitelikli Yoğun Bakım Otomasyon Sistemi ürünümüz ile yoğun bakım ünitelerindeki tüm süreçleri dijital ortama taşıdık. Hasta verilerini izlenebilir, yönetilebilir, ölçülebilir hale getiren ürünümüz sayesinde bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmaktayız. Kullanıcı dostu olan yoğun bakım sistemimiz ile T.C. Sağlık Bakanlığı kayıt tescil belgesini alan ilk firma olarak, hastanelerimize farklı bir çehre getireceğiz.

Türkiye’deki ilk olma özelliğine sahip AKGÜN iVital ile yoğun bakım ünitelerindeki çeşitli cihazlar tarafından üretilen fizyolojik verilerin tek bir veri havuzunda depolanması, belli kriterlere göre görselleştirilmesi, sorumlu doktorlar ve/veya hemşireler tarafından anlık olarak incelenmesi ve hasta vital bulgulara dayalı çeşitli skor hesaplamaların yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, depolanan veriler üzerinde belirlenen süreler ile hastanın vital veri trendlerinin hesaplanması yapılmakta, daha önce tanımlanmış kriterler esasında sorumlu doktor ve hemşirelere erken alarm ve uyarılar iletilmektedir.

AKGÜN iVital Yoğun Bakım Otomasyon Sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız…

https://www.akgun.com.tr/akgun-ivital/

--

--

https://www.akgun.com.tr/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store