Devrim Niteliğinde Yerli Uygulamalar

AKGÜN’ün geliştirdiği yapay zeka sistemleri sayesinde sağlık sektöründe devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Yapay zeka çalışmalarında özellikle Erken Teşhis konularında sistemler geliştiren AKGÜN, İleri teknolojik uygulamaları ihtiyaç duyulan klinik karar desteğini sağlayacak çözümler geliştirmeye devam etmektedir.

Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek uzun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi, erken kanser vakası yakalayarak sağlık hizmet sunumunun kalitesini arttırmaktadır!

Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi

Dijital radyolojik görüntülerde, görüntü işleme ve yapay zekâ tekniklerini kullanarak radyolog için aşikâr olmayan alanları (hedef tanıları veya patolojileri) belirleyen yazılım sistemidir. BDT ikincil ve yardımcı ek bir tanı yöntemi olup son karar yine radyoloğa aittir.

Sistemin Sağladığı Faydalar

· Akciğer kanserinin erken teşhisini sağlamak,

· Radyologların gözünden kaçabilecek anomalileri tespit etmek,

· Görüntülerdeki yanlış tanı oranını düşürmek ve doğru tanı oranını yükseltmek,

· Akciğer X-Ray görüntülerinde erken kanser tanı koyulmasına yardımcı olmak,

· Bilgisayar gücünü kullanarak teşhis sürecini hızlandırmak,

· Artan çekim taleplerine karşın Radyologların iş yükünü azaltmaktır.

Sistemin Özellikleri

Anomali Tespiti

· Yarıçapı 2.5 mm olan nodüllerin dahi tespit edilebilmesi,

· Tespit edilen nodüllerin Radyolog tarafından doğru/yanlış şeklinde işaretlenebilmesi,

· Radyoloğun tespit ettiği ek nodülleri işaretleyebilmesi,

· İşaretlenen tüm nodüllerin oluşturulan raporlarda otomatik olarak gösterilmesi ve kaydedilmesi.

Raporlama ve Öğrenen Sistem

· Daha fazla hasta vaka görüntülerinin raporlanması ile sürekli öğrenen sistem olması.

Esnek Lisanslama ve Farklı Çalışma Modelleri

· Son kullanıcı ihtiyaçları esasında farklı çalışma ve lisanslama modellerinin oluşturulabilmesi.

PACS Sistemi Bağımsız

· Uluslararası standartları desteklemesi sayesinde PACS sistemleri ile entegre olması.

Eğitime Destek

· Üniversitelerde, hastanelerde vb. gerçekleştirilen eğitimlerde eğitim aracı olarak kullanılabilmesi.

--

https://www.akgun.com.tr/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store